Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej MOSiR "CENTRUM" w Wodzisławiu Śląskim


Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "CENTRUM" w Wodzisławiu Śląskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodak Sportu i Rekreacji "CENTRUM" w Wodzisławiu Śląsim.

 • Data publikacji strony internetowej: 2007-01-22
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: informacje dostępne na poszczególnych stronach podmiotowych i przedmiotowych BIP: 2024-03-21

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów.

Wyłączenia

 • multimedia nadawane na żywo;
 • multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.;
 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r., chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego;
 • mapy oraz mapy interaktywnych, w tym geoportale, pod warunkiem że w przypadku map interaktywnych i geoportali przeznaczonych do zastosowań nawigacyjnych dane teleadresowe i położenie geograficzne prezentowane są w sposób dostępny cyfrowo;
 • treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego, które nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte, albo których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której ten podmiot publiczny nie jest uprawniony;
 • treści prezentowane w intranecie lub ekstranecie, opublikowane przed dniem 23 września 2019 r. i niepoddawanych od tego czasu przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo zmianie sposobu publikowania informacji;
 • treści prezentujące dzieła sztuki i zabytki w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730), materiały archiwalne w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 i 730), muzealia w rozumieniu art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2018 r. poz. 720 i 1669) lub materiały biblioteczne w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574 i 1669), których nie można przedstawić w sposób dostępny cyfrowo, gdyż utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji wiązałoby się z utratą autentyczności powielanego elementu lub nie jest możliwe z przyczyn technicznych, lub wiązałoby się z poniesieniem nadmiernych kosztów;
 • treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualniane lub niepoddawane po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-29
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Magdalena Czerniawska-Sowa
 • E-mail: m.czerniawska-sowa@mosir.wodzislaw-slaski.pl
 • Telefon: 32 45 90 644

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "CENTRUM"
 • Adres: 44-300 Wodzisław Śląski
  ul. Bogumińska 8
 • E-mail: kancelaria@mosir.wodzislaw-slaski.pl
 • Telefon: 32 45 90 640

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek administracji MOSiR „CENTRUM”, ul. Bogumińska 8

W budynku znajduje się Kierownictwo MOSiR „CENTRUM”, szatnia pracowników Działu Go-spodarczego, szatnie sportowe i magazyny sprzętu.
Dojazd do budynku zapewniony jest od ulicy Bogumińskiej. Najbliżej budynku znajduje się przy-stanek „Urząd Miasta” oraz „Czyżowicka – Pszowska” na którym zatrzymują się autobusy Komu-nikacji Miejskiej Wodzisławia Śląskiego.
Budynek posiada parking, nie posiada wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
Dwa główne wejścia do budynku prowadzą przez drzwi wyposażone w samozamykacze, bezpo-średnio z chodnika.
W obrębie wejścia brak aktualnej informacji o planie budynku w formie wzrokowej, słuchowej czy dotykowej.
Na schodach brak poziomych taśm ostrzegawczych oraz oznaczeń na poręczach w alfabecie Brail-la.
Brak pętli indukcyjnej.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku po-większonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
Umożliwiamy wstęp do budynku oraz wszystkich jego pomieszczeń (poza technicznymi) osobie niewidomej z psem asystującym.
Brak możliwości skorzystania z usługi tłumacza migowego.

Budynek wypożyczalni sprzętu sportowego – Rodzinny Park Rozrywki „Trzy Wzgórza”, ul. Matuszczyka

W budynku znajduje się wypożyczalnia sprzętu sportowego, kasa wypożyczalni i chaty solnej, szatnia pracowników Rodzinnego Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza”, toalety ogólnodostępne, toale-ta dla osób niepełnosprawnych, pokój matki z dzieckiem.
Na parkingu są oznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych, z których trzeba pokonać 95 m do budynku wypożyczalni.
Wejście do budynku prowadzi przez drzwi, bezpośrednio z chodnika.
W obrębie wejścia brak aktualnej informacji o planie budynku w formie wzrokowej, słuchowej czy dotykowej.
Brak pętli indukcyjnej.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku po-większonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
Umożliwiamy wstęp do budynku oraz wszystkich jego pomieszczeń (poza technicznymi) osobie niewidomej z psem asystującym.
Brak możliwości skorzystania z usługi tłumacza migowego.

Budynek Krytej Pływalni MANTA, os. 1 Maja 16c

W budynku znajduje się kasa Krytej Pływalni MANTA, szatnie dla klientów, niecka sportowa o wymiarach 25 m x 12,5 m podzielona na 6 torów pływackich, jacuzzi, pomieszczenie ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Na parkingu oznaczone miejsce dla osób z niepełnosprawnościami.
Wejście do budynku prowadzi przez drzwi automatyczne, bezpośrednio z chodnika.
Wejście jest wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych.
Szatnia wraz z toaletą dla niepełnosprawnych znajdują się na parterze.
Prysznic zaopatrzony jest w krzesło dla osób niepełnosprawnych.
Wejście na nieckę basenową bez progów i schodów.
Obiekt jest wyposażony w windę dla osób niepełnosprawnych umożliwiającą wejście do basenu.
W obrębie wejścia brak aktualnej informacji o planie budynku w formie wzrokowej, słuchowej czy dotykowej.
Schody wyposażone są w barierkę, brak oznaczeń na poręczach w alfabecie Brailla, brak pozio-mych taśm ostrzegawczych na schodach.
Brak pętli indukcyjnej.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku po-większonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Brak możliwości przemieszczenia się do zewnętrznej strefy saun osób na wózkach inwalidzkich.
Umożliwiamy wstęp do budynku oraz wszystkich jego pomieszczeń (poza technicznymi) osobie niewidomej z psem asystującym.
Brak możliwości skorzystania z usługi tłumacza migowego.

Budynek punktu kasowego z zapleczem w Ośrodku Rekreacyjnym "Balaton", ul. Bracka

W budynku znajduje się punkt kasowy, toalety ogólnodostępne, toaleta dla osób z niepełnosprawnościami, sauna, szatnie sportowe i magazyny sprzętu.
Dojazd do budynku zapewniony jest od ulicy Brackiej.
Budynek posiada parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.
Dostęp do budynku jest bezpośrednio z chodnika, drzwi zostały wyposażone w samozamykacze.

Obiekt wysposażony jest w wózek umożliwiający niepełnosprawnym korzystanie ze sprzętu pływającego.
W obrębie wejścia brak aktualnej informacji o planie budynku w formie wzrokowej, słuchowej czy dotykowej.
Brak pętli indukcyjnej.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku po-większonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Umożliwiamy wstęp do budynku oraz wszystkich jego pomieszczeń (poza technicznymi) osobie niewidomej z psem asystującym.
Brak możliwości skorzystania z usługi tłumacza migowego.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Strona Biuletynu Informacji Publicznej posiada wersję kontrastową dla słabowidzących oraz wersje tekstową.

Inne informacje i oświadczenia

Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające).

W miarę możliwości dokumenty na stronie, które nie posiadają dostępnej wersji, zostaną uzupełnione w pliki dostępne cyfrowo.

Na terenie wszystkich budynków są prowadzone prace planistyczne zmierzające do zapewnienia jak najlepszej dostępności.

Informacja wytworzona przez:
Administrator , w dniu:  23‑05‑2019 07:00:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator , w dniu:  23‑05‑2019 07:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
28‑03‑2024 12:58:26
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie